وبلاگ شیمی دبیرستان امام رضا(ع) اراک

این وبلاگ درمورد درس شیمی سال اول دبیرستان تهیه شده است

نمونه سوالات شيمي (1) فصل (1)

نمونه سوالات شيمي (1) فصل (1)

 

1- باتوجه به داده هاي جدول مقابل كداميك از              كلروفرم    الكل      آب      مايع

مايع ها زودتر تبخير مي شود ؟ چرا ؟                          250       860    2260    گرماي تبخير(J/g)

2- هريك از واكنش هاي زير را موازنه كنيد :

C2H6 + O2              CO2 + H2O

Ca + HCl            CaCl2 + H2  (ب

3- در تركيبات داده شده والانس هريك از اتم ها را معلوم كنيد : H                                             

                                                                                                                               

                                    ,        O ═ C ═ O          ,          O  ─ H         ,          N ≡ N H ─ C 

                     H             H                                                                                   

                                                                                                                          H

 

4- باتوجه به شكل داده شده به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

 a) هنگام نزديك شدن ميله باردار به جريان باريك آب چه اتفاقي مي افتد ؟ چرا ؟                            ------

b) آيا مولكول هاي آب از نظر الكتريكي خنثي هستند ؟ چرا ؟

5- گرماي تبخير 1 گرم الكل J 860 و 1 گرم كلروفرم J 250 است . نيروي بين مولكولي در كدام قوي تر است ؟ چرا ؟ در شرايط يكسان كداميك زودتر مي جوشد ؟ چرا ؟

6- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

آ) در تشكيل يك تركيب يوني ، يك اتم الكترون مي گيرد و به .............. تبديل مي شود و يك اتم الكترون از دست داده و به ............... تبديل مي شود .

ب) محلول هايي كه جريان برق را از خود عبور مي دهند ................. ناميده مي شوند .

پ) دليل عبور جريان از داخل يك محلول ، وجود ............. است . بنابراين رسانايي محلول نمك طعام از آب معمولي ............. است .

ت) در گازها ، انحلال پذيري آن ها با افزايش فشار ............. و با افزايش دما ............... مي يابد .

ث) با افزايش مقداري NaOH به آب خالص pH آن ............ يافته و محلول خاصيت ................. مي يابد .

7- باتوجه به نمودار مقابل به سوالات پاسخ دهيد :

آ) انحلال پذيري كدام ماده در آب وابستگي چنداني به دما ندارد ؟ چرا ؟

ب) نقطه A بر روي شكل چه نوع محلولي از KNO3 را نشان مي دهد ؟

پ) در دماي ˚C40  انحلال پذيري كدام ماده از بقيه كمتر است ؟

انحلال پذيري KNO3‌ را در دماي ˚C 20 و ˚C 80 بدست آوريد .

 از اين داده ها چه نتيجه اي مي گيريم ؟

ث) اگر در دماي ˚C 50 به محلولي از KNO3 كه داراي 100 گرم حل شونده

در 100 گرم آب است ضربه اي وارد كنيم ، چه مقدار از ماده حل شده رسوب مي كند ؟ چرا ؟

 

 

8- باتوجه به نمودار به سؤالات پاسخ دهيد :

آ) در دماي 10 و 30 درجه سيلسيوس چند ميلي گرم اكسيژن در 1000 گرم آب حل مي شود ؟

ب) افزايش دما چه تأثيري بر انحلال پذيري اكسيژن در آب دارد ؟

 

9- به شكل هاي زير دقت كنيد . در آغاز حجم مايع ها در هرسه ظرف يكسان بوده است . پس از مدتي تغيير حجمي به شكل زير روي داده است . باتوجه به جدول روبرو به سؤالات پاسخ دهيد :

آ) در هر ظرف نام مايع را مشخص كنيد .                                              كلروفرم    الكل      آب      مايع

ب) در كداميك از آنها كشش سطحي از همه بيشتر است ؟ چرا ؟                          250       860    2260    گرماي تبخير(J)

 

 

 

 


                                                       (3)                         (2)                        (1)

مقدار يون دريك ليتر نمونه برحسب ميلي گرم

 

يون موجود

چشمه (3)

چشمه (2)

چشمه (1)

34

24

5

Na+

64

78

55

Ca2+

03/0

02/0

01/0

Pb2+

9/7

4/7

8/6

pH

 

10- جدول زير ويژگي هاي آب سه چشمه را نشان مي دهد .

باتوجه به آن به پرسش هاي مطرح شده باسخ دهيد :

آ) كدام نمونه آب ، اسيدي است ؟ چرا ؟

ب) آب كدام چشمه سختي بيشتري دارد ؟

 با دليل توضيح دهيد .

پ) آب كدام چشمه براي شستشو با صابون مناسب تر

 است ؟ چرا ؟

ت) اگرpH مناسب براي زندگي نوعي ماهي بين 7/7 تا 2/8 باشد، آب كدام چشمه براي آن نوع ماهي مناسب تر است ؟ چرا ؟

11- در نمودار مقابل نقاط C , B , A‌هر كدام چه نوع محلولي را نشان مي دهند ؟(سيرشده ، سير نشده ، فراسيرشده)

 

مقدار گرم ماده حل شونده

 در 100 گرم آب

 

 

 

 


مقدار گرم ماده حل شونده

 در 100 گرم آب

              دما (˚C)                                                             دما (˚C)

12- عبارت هاي ستون (آ) را به يكي از واژه هاي ستون (ب) وصل كنيد :

            (آ)                                                    (ب)

A- نماد شيميايي آهن                                   1) Cd2+ , Hg2+

B- هر مولكولي كه يك سرمثبت و يك سرمنفي دارد .         2) pH

C- اتمي كه الكترون بدست مي آورد .                  3) Al

D- حداقل غلظت اكسيژن محلول در آب مورد نياز آبزيان         4) Al3+ , Fe3+

E- كاتيون سنگيني كه باعث آلودگي آب مي گردد .          5) قطبي

F- ماده لخته ساز در تصفيه شهري                        6) Fe

G- نماد شيميايي آلومينيم                              7) آنيون

H- مقياسي است براي سنجش ميزان اسيدي يا بازي بودن محلول ها      8) DO

13- ظرفيت نيتروژن در مولكول زير چند است ؟                                        H            H

    1) 1            2) 2                                  N ─ N

    3) 3            4) 4       H            H                                                 

 

14- باتوجه به شكل به سؤالات پاسخ دهيد :

الف) علت تشكيل رسوب پس از افزايش محلول سديم كربنات در هردو نمونة آب چيست ؟ توضيح دهيد .

Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

ب) منبع كدام نمونه آب براي شستشو با صابون مناسب تر است ؟ چرا ؟

(1

 


                                          رسوب

 

Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

(2

 

 


                                          رسوب

 

15- حد مجاز يون سرب براي انسان ppm 05/0 و براي آبزيان ppm 074/0 مي باشد . اگر غلظت يون سرب (Pb2+) در آب يك رودخانه برابر ppm 0148/0 باشد ، ضريب خطر اين يون را براي انسان و آبزيان محاسبه كنيد .

16- ميزان حل شونده گاز در آب تابع چه عواملي است ؟

    1) فقط به دما بستگي دارد .                                          2) فقط به فشار بستگي دارد .  

    3) تابعي از دما و فشار است .                  4) به حجم ظرف حلال بستگي دارد . 

17- كداميك از خصوصيات زير نشان دهنده ، ساختار قطبي آب است ؟

    1) ظرفيت گرمايي زياد آب                       2) داشتن كشش سطحي بالا  

    3) جذب شدن باريك آب توسط ميله پلاستيكي         4) حلاليت زياد آب

18- در مولكول آب والانس اتم هاي اكسيژن و هيدروژن به ترتيب ........... است .

    1) 1 و 2        2) 2 و 1        3) 1 و 3        4) 3 و 1

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ساعت 6:34  توسط مرتضی نوری زاده  | 

سوالات تشریحی فصل دوم شیمی 1

سوالات تشریحی فصل دوم شیمی۱

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود ؟ ( ذكر واكنش لازم نيست ) 

ب) آلاينده است يا پالايندة ؟ 

پ) اوزون استراتوسفري چه فايده اي دارد ؟‌

2- دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط طبيعت و دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط انسان وارد هواكره مي شود را نام ببريد ؟ 

3- براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد : 

الف) گاز آرگن ب) گاز نيتروژن پ) گاز اكسيژن 

  ت) اكسيژن مايع ث) گرد منيزيم 

4- چهار مورد از پرتوهاي خورشيدي را نام برده و آنها را به ترتيب بر حسب افزايش انرژي مرتب كنيد ؟ 

5- آلاينده نوع اول و دوم را در موارد زير مشخص كنيد : 

الف) SO2 ب) اوزون تروپوسفري پ) باران اسيدي ت) CO 

6- با ذكر دليل مشخص كنيد كداميك از واكنش هاي زير اكسايش و كداميك احتراق است ؟ 

  a) 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 

  b) 2Mg + O2 → O3 

7- با توجه به واكنش هاي زير به سوالات پاسخ دهيد : 

  O + NO‌ → نور خورشيد + NO2‌  

  O + O2 → O3‌  

الف) فرآيندهاي مقابل چه زماني در هواي شهر صورت مي گيرد ؟ 

ب) نوع آلودگي كه ايجاد مي كند چه نام دارد ؟ 

پ) ماده حاصل به چه اوزوني معروف است ؟ 

ت) چه تاثيري بر سلامتي انسان دارد ؟ 

8- مفاهيم زير را تعريف كنيد : 

الف) قانون بويل ب) واكنش سوختن پ) گاز ايده آل 

9- گازهاي گلخانه اي را نام برده و بگوييد چه تاثيري بر دماي كره زمين دارند ؟ 

10- فشار هوا در هر يك از مناطق زير از mmHg 760 كمتر است يا بيشتر ؟ چرا ؟ 

الف) قله دماوند ب) كنار درياي خزر ( m 28 پايين تر از سطح درياي آزاد ) 

 

1- اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود و چه ضرري براي زندگي انسانها دارد؟ توضيح دهيد . 

۲- CFC ها چگونه به لايه اوزون آسيب مي رسانند ؟ توضيح دهيد . 

۳- چه واکنش هاي اکسايشي را مي شناسيد ؟ توضيح دهيد . 

۴- گاز نيتروژن را از چه منبعي مي توان تهيه کرد ، چه کاربردهايي از آن را مي شناسيد؟ 

۵- گاز ايده آل چيست ؟ توضيح دهيد . 

۶- گازها تراکم پذير هستند اما مايعات و جامدات تراکم ناپذيرند ، علت چيست ؟ 

۷- دماي کره زمين چه تفاوتي با ديگ رسيارات منظومه خورشيدي دارد ؟ چرا ؟ 

۸- چه راههاي براي کنترل آلودگي هوا پيشنهاد مي کنيد ؟ 

۹- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟ 

۱۰- واژه هاي زير را تعريف کنيد . 


اوزون – تروپوسفر – قانون شارل – اکسايش – هواي مايع – احتراق  


+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 21:29  توسط مرتضی نوری زاده  | 

سوالات تشریحی فصل دوم شیمی 1

سوالات تشریحی فصل دوم شیمی 1

 

۱- مي دانيد كه گازها برخلاف مايع ها و جامد ها تراكم پذيرند . بويل دريافت كه مي توان با كم كردن حجم گازها ، فشار آنها را افزايش داد . با توجه به يكي از اصول نظريه جنبش مولكولي گازها كه در زير ذكر شده است قانوني را كه بويل به دست آورد توجيه كنيد : 

« اتم ها يا مولكول هاي گاز پيوسته در حركتند . آنها اغلب با يكديگر و با ديواره ظرفي كه در آن قرار دارند برخورد مي كنند . فشار يك گاز ، نتيجه ي برخورد ذره هاي سازنده آن با ديواره ظرف است »

 

 

2- درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كرده و شكل درست جملات نادرست را بنويسيد . 

 

الف) از سطح زمين تا ارتفاع 12 كيلومتري ، تركيب شيميايي هوا به طور مرتب تغيير مي كند 

 

ب) در بخش پاييني هواكره ، دماي هوا معمولا با افزايش ارتفاع بالا مي رود . 

3- به سوالات زير پاسخ دهيد :

 

الف) در اثر تابش نور خورشيد بر كدام گاز مه دود فوتو شيميايي ايجاد مي شود ؟ 

ب) دو گاز را كه اثر گلخانه اي دارند نام ببريد ؟ 

 

پ) براي هر يك از گازهاي SO2 و CO2 يك منبع توليد بنويسيد ؟ 

 

 

4- گازهاي گلخانه اي چگونه سبب گرم شدن زمين مي شوند ؟ به طور كامل توضيح دهيد . 

 

5- اوزون تروپوسفري چگونه ايجاد مي شود ؟ اين اوزون جزء كدام دسته از آلاينده ها است ؟ چرا ؟ 

 

6- به كمك نظريه جنبش مولكولي گازها مشاهدات زير را توجيه كنيد :

 

الف) در حجم ثابت با كاهش دماي گاز فشار آن كاهش مي يابد . 

 

ب) با كاهش حجم گاز در دماي ثابت فشار افزايش مي يابد . 

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

 

الف) نزديك ترين لايه هوا به سطح زمين چه نام دارد ؟ 

 

ب) با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار هوا چه تغييري مي كند ؟ 

 

8- چرا دانشمندان فتوسنتز و تنفس را مكمل يكديگر مي دانند ؟

 

9- هوا كره مخلوطي از گازهاست كه به علت داشتن وزن داراي فشار هستند ، چرا ما اين فشار را احساس نمي كنيم ؟ 

 

10- مه دود فوتو شيميايي چيست ؟ و چگونگي تشكيل اوزون تروپوسفري را بنويسيد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 21:27  توسط مرتضی نوری زاده  | 

سوالات فصل2 شیمی1 دبیرستان

سوالات فصل2 شیمی1 دبیرستان

1- در دماي ثابت و در فشار mmHg 3800 حجم گازي برابر با 10 ليتر است . اگر فشار atm 2 شود ، حجم آن چند ميلي ليتر مي شود ؟ 

 

2- چرا رانندگان در هواي سرد بر باد تاير اتومبيل خود مي افزايند ؟ 

 

3- فشار استاندارد را تعريف كنيد ؟ 

 

4- انحلال پذيري يا قابليت حل شدن را تعريف كرده و بگوييد آنرا بر حسب چه چيزي بيان مي كنند ؟ 

 

5- كداميك از آلاينده هاي زير ، آلاينده نوع دوم است ؟

 

الف) كربن دي اكسيد ب) كربنيك اسيد 

  پ) سولفوريك اسيد ت) اوزون تروپوسفري 

6- راه هاي كنترل آلودگي هوا را بيان كنيد ؟ 3 مورد

 

7- چرا باران اسيدي باعث از بين رفتن حاصلخيزي خاك مي شود ؟ 

 

8- چگونه CFC باعث نابودي لايه ي اوزون مي شود ؟ 

 

9- لايه اوزون در چه ارتفاعي از سطح زمين قرار دارد ؟

 

10- اگر مقدار گازهاي گلخانه اي در تروپوسفر بر اثر فعاليت هاي صنعتي افزايش يابد ، دماي زمين چه تغييري مي كند ؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱ساعت 21:25  توسط مرتضی نوری زاده  | 

پاسخ فکرکنید های کتاب شیمی1

پاسخ فکرکنید های کتاب شیمی1
فکرکنيد صفحه 7
 
باتوجه به شکل شماره 4 صفحه 7 به پرسش های زیرپاسخ دهید:
 
-1درهرمرحله ازاين فرايند اب دچارچه نوع تغييري ميشود؟  
                                                                    
-2خورشيدچه نقشي دراين فرايند دارد؟ 
                                                                                            
3-چگونه چرخه اب به تامين اب شيرين مورد نيازماکمک ميکند؟
 
 جواب ها:
 
ج1)انرزي نورخورشيدبه گرمايي ودراثران تبخيراب درياوابربا ميعان به بارش 
 
ج2)خورشيد باقرارگفتن درابتداچرخه اب  مهم ترين نقش را که درتبخير اب وتشکيل ابر کمک ميکند    
                           
ج3) باتبخيراب درياوبرجاماندن نمک، اب خالص به ابر تبديل ميشود. 
 
 

------------------------------
فکرکنید صفحه ی 9
برای تولید کمپوت گیلاس 130 اب مصرف می شود!
مصرف این مقدار اب را چگونه توجیه می کنید؟مصرف اب را از هنگام تولید میوه تا زمانی که کمپوت
را از مغازه خریداری می کنید مرحله به مرحله تخمین بزنید.
جواب:عمده ی اب صرف ابیاری درختان و رسیدن میوه ها و در کارخانه شست و شوی میوه ها وقوطی ها
مصرف نهان ومقداری از شربت کمپوت که ما مصرف می کنیم مصرف اشکار اب است.

------------------------------فکر کنید صفحه 181-'گرمای تبخیر 1گرم الکل 860Jوبرای 1گرم کلروفرم 250Jاست.به نظر شما نیروی بین مولکولی کدام یک قوی تر است؟چرا؟درشرایط یکسان کدام یک زودتر به جوش می آید؟

-الکل زیراپیوند بین هیدروژنی بین آن قویتر وگرمای تبخیر آن بالاتراست.

-کلروفرم زیرا پیوند هیدروژنی آن از الکل پایین تر است.

2-می دانید که بدن انسان وبرخی از موجودات زنده با عرق کردن در گرمای شدید تابستان خنک می ماند.اگر آب گرمای تبخیر بالایی نداشتچه مشکلاتی برای ادامه زندگی موجودات زنده به وجود می اید؟

-دیگر نمی توانستیم گرمای اضافی بدن خود را از توسط گرمای تبخیر خارج کنیم.

3-آیا میتوان باتوجه به نیروهای بین مولکولی بسیار قوی آب علت ایجاد پدیده کشش سطحی را شرح دهی؟

نیروی کشش سطحی نیرویی است که از طرف مولکول های زیرین وجانبی در سطح آب وارد می کند.

4-حجم آب ب هنگام یخ زدن افزایش می یابد علت این افزایش حجم چیست؟

-هنگام یخ بستن آب بین پیوند های هیدروزنی هوا نفوذ کرده وباعث افزایش حجم آب می گردد.

 

------------------------------
فکر کنید صفحه۱۹

سوال:حجم آب به هنگام یخ زدن افزایش میابد.باتوجه به شکل ۱۲ علت این افزایش حجم را توضیح دهید.

جواب:در هنگام انجماد آب بین ملکول پیوند هیدروژنی برقرار شده که این باعث میشود مابین آنها فضای خالی بیاید به همین دلیل حجم آب افزایش میابد

 

------------------------------
فكر كنيد صفحه 21 :
چرا ميزان رسانايي الكتريكي اب طبيعي بيش تر از اب خالص است؟زيرا در اب خالص مقدار بسيار ناچيزي يون وجود دارد بنابراين رسانايي ضعيفي است .ولي در اب طبيعي كه خالص نيست و يون هاي مختلفي دارد رسانايي الكتريكي بيشتر خواهد بود.

 

------------------------------

فکر کنید صفحه 23سوال1

موقعیت این نقطه ی فرا سیر شده بالاتر یا پایین تر از منحنی انحلال پذیری KNO3قراردارد.پاسخ خود را توضیح دهید؟ بالاتر چون بالای منحنی انحلال پذیری است.

 

------------------------------

فکر کنید ص 32

یافته های حاصل از انجام ازمایش های متعدد ph اب رودسار را در زمان وقوع حادثه بین 7/6 تا 9/6 نشان می دهد ایا می توان ورود احتمالی الاینده های اسیدی رابه رودخانه ی رودسار عامل اصلی بروز حادثه دانست؟ خیر چون در محدوده ی 5/6 تا 5/8 اب سالم است .

 

------------------------------

فکر کنید صفحه 34


1ـ غلظت کدام یون با یون ها نسبت به 4 ماده یاد شده کاهش یافته است ؟
جیوه , چون غلظ آن از Ppm 0/0004 به مقدار فعلی Ppm 0/0001 رسیده است .

2ـ غلظت کدام یون با یون ها نسبت به 4 ماده یاد شده افزایش یافته است ؟
سرب , چون غلظت آن از Ppm 0/01 به مقدار فعلی Ppm 0/02 رسیده است .

3ـ ضریب خطر یون های سنگین را برای ادامه ی زندگی آبزیان در رودخانه , با رابطه ی زیر به دست آورید :

0/00045 = ضریب خطر یون کادمیم برای آبزیان

0/4 = ضریب خطر یون سرب برای آبزیان

0/0024 = ضریب خطر یون جیوه برای آبزیان

هریک از یون های موجود در آب رودخانه که غلظت آن ها از مقدار مجاز اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تجاوز کند , دارای ضریب خطری بالاتر از 1 است . یویون هایی که غلظت آن ها پایین تر از حد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست است , خطر کم تر از 1 دارند .

4ـ کدام یون بالاترین ضریب خطر را یرای زندگی آبزیان دارد ؟ یون سرب , چون ضریب خطر آن نسبت به دو یون دیگر , بیشتر است .

5ـ ضریب خطر این یون ها برای زندگی انسان چه قدر است ؟

0/02 = ضریب خطر یون کادمیم برای انسان

0/4= ضریب خطر یون کادمیم برای انسان

0/002= ضریب خطر یون کادمیم برای انسان

6ـ آیا شهروندان رودسار باید نگران خطرهای ناشی از افزایش کاتیون های سنگین باشند ؟ خیر , زیرا ضریب خطر در مورد این سه یون سنگین کم تر از یک است .

 

------------------------------
فکر کنید صفحه 49

دانشمندان فوتوسنتز وتنفس را مکمل یکدیگر می دانند. چرا؟
جواب: چون در فوتوسنتز کربن دی اکسید جذب و اکسیژن آزاد می گردد اما در تنفس اکسیژن جذب و کربن دی اکسید آزاد می گردد بنابراین این دو فرآیند مکمل یکدیگرند.
 

------------------------------

فکرکنيد ص 56

يک معلم هنگام خريدن سيلندر يک ليتري گاز اکسيژن خالص براي ازمايشگاه مدرسه با اختلاف قيمتي چشمگير روبرو شد. شرکت(ا)هر سيلندر يک ليتري گاز اکسيژن با خلوص 9/99 درصد را 30.000 و شرکت (ب) سيلندر يک ليتري گاز اکسيژن خود را با همين خلوص 50.000 ريال قيمت گذاشته بود. اين معلم شيمي با ازمايشي دريافت که شرکت (ب) گاز اکسيژن خود را با قيمت ارزان تري به فروش ميرساند. اياميتوانيد حدس بزنيد که چگونه توانست به اين نکته پي ببرد؟ بله احتمالا فشار سيلندر (ب) 2برابر يا بيشتر از ان مي باشد. و فشار گاز به دماي ان بستگي دارد. نه به حجم ان. پس شرکت (ب)مقرون بصرفه تر است.

 

------------------------------

سوال 2 ص 57

با امتداد دادن خط به دست آمده محور افقی (دما بر حسب 0) در چه نقطه ای قطع میشود؟ در این دما حجم گاز چقدر است؟

جواب قسمت اول:روی نقطه 273-.

جواب قسمت دوم: حجم گاز 0 است.

 

------------------------------
فکر کنید صفحه 59
الف) چرا بالون های پراز هوای داغ در هوا کره بالا می روند؟
جواب: با افزایش دما حجم گاز افزایش می یابد در نتیجه چگالی کم می شود وچون هوای داخل بالن سبک تر از هوای خارج است بالن به طرف بالا می رود.
ب)چرا رانندگان در هوای سرد بر باد تایرهای خود می افزایند و با فرا رسیدن تابستان از هوای درون آنها می کاهند؟
جواب: زیرا در هوای سرد با کاهش دما حجم  هوای داخل تایر نیز کاهش می یابد پس باید برباد تایر ها افزود، ولی درتابستان با افزایش دما حجم هوای داخل تایر بیش ترمی شود بنابراین برای جلوگیری ازترکیدگی تایر هوای اضافی آن را خارج می کنند.
------------------------------
فکر کنید صفحه 60

به کمک نظریه جنبش مولکولی گاز ها هر یک از مشاهده های زیر را شرح دهید:

1-با کاهش حجم یم نمونه گاز در دمای ثابت فشار گاز افزایش می بابد

جواب1-چون با کاهش حجم تراکم مولکول ها زیاد شده وضربات بیشتری بر جداره وارد می شود پس فشار گاز افزایش می یابد.


2-در حجم ثابت با کاهش دمای یک گاز فشار ان کاهش می یابد. چون با کاهش دمای ملکول های گاز بر اثر کم شدن و برخورد کم انرژی تر ملایم تری با جدار ظرف انجام داده پس فشار کم میشود.
------------------------------

فکرکنید ص61

ازجدول1 مقادیر گاز هی هلیم ((He،نئون((Ne،آرگون (Ar) کریپتون(Kr) زنون (Xe) موجود در هوا کره را استخراج کنید چرا به انها گاز های کمیاب گویندجواب :این گاز ها فقط در هوا کره وجود دارند که Ar0.96% و  Xe 0.0001 % و بقیه کمتر از .0.004% می باشند و همه آنتها روی هم چون کمتر از یک درصد هوا کره را به خود اختصاص می دهند پس کمیاب نامیده می شوند.

جواب:با فشار دادن سرنگ سمت چپ (CC 25 هوا) هوا از روی سیم ظرفشویی ملتهب عبور کرده و اکسژن آن جذب واکنش سوختن سیم شده و بقیه اجزا هوا وارد سرنگ سمت راست (CC 20 هوای بدون اکسیژن) می شود  با مقایسه حجم دو سرنگ نتیجه می گیریم در هر  CC 25 هوا  CC 5 اکسیژن است یعنی 21 درصد هوا اکسیژن است.

------------------------------
فکر کنید صفحه۶۳:

سوال:شکل زیر آزمایشی را نشان میدهد که به کمک آن میتوان درصد اکسیژن هوارا اندازه گیری کرد.به نظر شما با این آزمایش چگونه میتوان درصد اکسیژن هوارا اندازه گرفت؟

جواب:بافشاردادن سرنگ سمت چپ هواازروی سیم ظرفشویی ملتحب عبور کرده وبا سوختن سیم اکسیژن هواجذب میشود ومابقی که حدودا ۲۰cc میشود وارد سرنگ سمت راست میشود پس هر۲۵ccهوا ۵cc  اکسیژن داشته است یعنی یک پنجم هوا اکسیژن است.

 

------------------------------

فکر کنید 2 صفحه 66

2- چند درصد از انرژِی جذب شده توسط زمین باعث گرم شدن هوا کره، اقیانوس ها و قاره ها میشود؟ 46/8

 

------------------------------

فکر کنید صفحه67

با توجه به شکل 26 کدام پرتوها انرژی کمتری دارند؟ فرابنفش یا فروسرخ؟ چرا؟ فرو سرخ .زیرا طول موج بلندتری داشته و طول موج با انرژی رابطه عکس دارند.

 

------------------------------

فکر کنید صفحه 68

1-چرا رانندگان  خودرو از صاف شدن هوا در شب یک روز برفی نگران میشوند؟

جواب:اگر هوا صاف شود اثر گلخانه ای زمین از بین رفته و انرِژی زمین به فضا رفته و زمین بسیار سرد میشود.

 

2- اگر مقدار گازهای گلخانه ای در تروپوسفر بر اثر فعالیتهای صنعتی افزایش یابد دمای زمین چه تغییری میکند ؟

گرم میشود چون گازهای گلخانه ای بعاعث بدام انداختن انرژی زمین شده است .

فکر کنید کتاب شیمی1 ص49

دانشمندان فتوسنتز و تنفس را مکمل بکدیگر می دانند؟چرا؟

چون در فتوسنتز کربن دی اکسید توسط گیاهان جذب و اکسیژن آزاد می گردد ولی در تنفس توسط جانوران عمل عکس صورت می گیرد یعنی اکسیژن جذب و کربن دی اکسید آزاد می گردد.

فکرکنید ص56

یک معلم شیمی به هنگام خرید سیلندر یک لیتری گاز اکسژن خالص برای ازمایشگاه مدرسه با اختلاف قیمت چشم گیری

 روبه رو شد شرکت (آ)هر سیلندر یک لیتری گاز اکسیژن با خلوص99.9را30000ٍريال و شرکت (ب)سیلندر 1لیتری گاز اکسیژن خود را با همان خلوص 50000 ریال قیمت گذاشته بود.این معلم شیمی با آزمایشی دریافتکهشرکت(ب)گازخود راارزان تر می فروشد . او چگونه به این نکته پی برد؟

مقدار گاز در حجم یکسان به فشار بستگی دارد با اندازه گیری فشارگاز کپسول ها فهمید که فشار گاز در کپسول شرکت (ب) 2برار بیشتر از شرکت (الف)بوده است پس مقرون به صرفه تر است.

 

فکر کنید ص59

۱- چرا بالون های پراز هوای داغ در هوا کره بالا می روند؟

جواب:چون طبق قانون شارل با گرم شدن گازها حجم زیادشده پس چگالی هوای داغ کم می شود و در نتیجه سبک شده بالا

می رود.

۲-چرا رانندگان در هوای سرد برباد تایر های خود می افزایند و با فرارسیدن تابستان از هوای درون انها می کا هند؟

جواب:چون در هوای سرد حجم گاز کم شده واز فشار ان کاسته می شود باید به باد لاستیک اضافه کرد ولی در تابستان هوا گرم

است حجم گاز زیاد میشود و به جدار لاستیک فشار می اورد پس باید از ان کم کرد تا لاستیک نترکد.

فکر کنید ص 60

به کمک نظریه جنبش مولکولی گاز ها هر یک از مشاهده های زیر را شرح دهید:

1-با کاهش حجم یم نمونه گاز در دمای ثابت فشار گاز افزایش می بابد

جواب1-چون با کاهش حجم تراکم مولکول ها زیاد شده وضربات بیشتری بر جداره وارد می شود پس فشار گاز افزایش می یابد.

2-در حجم ثابت با کاهش دمای یک گاز فشار آن کاهش می یابد

جواب 2-:چون با کاهش دما انرژی جنبشی ذرات گاز کم شده و ضربات کم انرژی تر و آرام تری به جداره ظرف وارد می کند پس فشار کاهش می یابد.

 

فکرکنید ص61

ازجدول1 مقادیر گاز هی هلیم ((He،نئون((Ne،آرگون (Ar) کریپتون(Kr) زنون (Xe) موجود در هوا کره را استخراج کنید چرا به انها گاز های کمیاب گویندجواب :این گاز ها فقط در هوا کره وجود دارند که Ar0.96% و  Xe 0.0001 % و بقیه کمتر از .0.004% می باشند و همه آنتها روی هم چون کمتر از یک درصد هوا کره را به خود اختصاص می دهند پس کمیاب نامیده می شوند.

جواب:با فشار دادن سرنگ سمت چپ (CC 25 هوا) هوا از روی سیم ظرفشویی ملتهب عبور کرده و اکسژن آن جذب واکنش سوختن سیم شده و بقیه اجزا هوا وارد سرنگ سمت راست (CC 20 هوای بدون اکسیژن) می شود  با مقایسه حجم دو سرنگ نتیجه می گیریم در هر  CC 25 هوا  CC 5 اکسیژن است یعنی 21 درصد هوا اکسیژن است.

فکر کنید ص66

1-نقاط روشن کره زمین مانند بیابان ها و یخچال ها و قطب ها

3-46.8 درصد

جواب :فروسرخ چون هر چه طول موج بیشتر باشد انرژی کمتر است.

فکر کنید ص68

جواب1:چون با صاف شدن هوا بخار اب که اثر گلخانه ای دارد و زمین را تا حدودی گرم نگه می دارد از اسمان رفته و در نتیجه هوا به شدت سرد وجاده ها یخ بندان و رانندگی پر خطر خواهد بود

جواب2:دمای زمین بی رویه بالا می رود

 فکر کنید ص72

جواب:O2وClO

فکر کنید ص76

جواب:دوم چون بر اثر واکنش شیمیایی خود به خود به وجود می آید

فکر کنید ص78

جواب:چون در اسیا این الاینده رو به افزایش است وکشور ما نیز در اسیا است برای ما خطر دارد برای این کار باید از سوخت های بدون گوگرد استفاده کرد

فکر کنید ص79

جواب1:خیرچون هزینه ی بسیار بالایی نیاز است و شاید عملی نباشد

جواب2:هر یک از این راه ها اگر چه موقتا جلوی الودگی هوا را می گیرد ولی راه معقولی نیست پیش گیری از الودگی هوا بهتر از هر کاری است

جواب:ابتدا وزن کیسه را به گرم حساب می کنیم 50000=1000×50سپس یک لیوان نخود برداشته شمرده مثلاً می شود 100عددبعد ان را وزن می کنیم مثلاً می شود 200گرم حال با یک تناسب ساده نتیجه می گیریم 25000دانه نخود در کیسه

؟=25000عددنخود در کیسه وجود دارد.

    فکر کنید ص87

 جواب(ب):بله چون موازنه است

شما هم پیش گویی کنیدص92

        

: 92.2= 63.2+29

جواب 3:(آ)CF4 ( ب)CaBr2(پ)Al2S3(ت)BaO(ث)KCl

 جواب:رعایت نکردن بسته بندی مواد غذایی در تهران باعث می شود پسمانه مواد غذایی در زباله زیاد و کاغذ کاغذ کم باشد ولی در شهر های پیشرفته بر عکس است چون بسته بندی مواد غذایی را رعایت می کنند .

جواب۱:رنگ چوب وذغال که از چوب ان(تراشه) می توان دوباره استفاده کرد

فکر کنید ص10۴

جواب۲:(آ)الودگی هواــــــ(ب)الودگی خاک

هزینه کمترجهت خرید بطری برای مشتری جنس (نوشابه)ارزانتربرای منابع شیمیایی حفاظت بیشتر برای محیط زیست زباله کمتر

جواب با جمع اوری کاغذ یا پلاستیک ساندویچ و تحویل انها مراکز بازیافت

فکر کنید ص121

جواب1:متان-اتان-پروپان-بوتان

جواب2:پنتان

جواب3:چون نقطه جوش دکان بالاتر است پس نیروی بین مولکولیش بیش تر است  

فکر کنیدص122

جواب:1-4

2-4

3-cوH

4-کربن

5-بله

6-جدول کامل شود

7-یک CH2

8-بله

9-C8H18

فکر کنید ص124

جواب1:از سمت چپ دومین کربن

جواب2:C5H12

فکر کنید ص125

جواب:کربن کمتر C32H66

فکر کنید ص126

جواب:یعنی شل تر (گرانروی کمتر)کربن کمتر C12H26

فکر کنید ص128

گاز بنزین نفت کوره

فکر کنید ص136

جواب:به تر تیب بله –بله-خیر-خیر-تاحدودی- بله –بله-خیر- تاحدودی- بله –بله- بله

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:54  توسط مرتضی نوری زاده  | 

پاسخ فکر کنیدهای شیمی اول

پاسخ فکر کنیدهای شیمی اول

فکر کنید ص5

شکل 3 نشان می دهد ایران از جمله مناطق خشک و کم آب جهان است میانگین بارش در ایران 240 میلی متر در سال است همین میزان بارندگی اندک هم در همه جای کشور یکسان نیست . بیشترین میزان بارندگی در شمال غرب و غرب کشور اتفاق می افتد و این در حالی است که در شرق و جنوب شرق کشور بارشی کم تر از 100 میلی متر در سال است.

فکر کنید ص7

1– تغییرهای که در چرخه ی آب مشاهده می شوند . همگی فیزیکی هستند .

2- خورشید نقش تامین کننده ی انرژِی را  در این چرخه ایفا می کند . انرژی گرمایی خورشید موجب تبخیر آب می شود .

3- آب دریا ها و اقیانوس ها کاملا شور و غیر قابل مصرف هستند ولی با تبخیر آب اقیانوس ها ، بخار آب به دست آمده تقربیا خالص بوده در نتیجه آب باران ناخالصی کمی دارد.ریزش باران برف   موجب پر شدن سفره ها ی زیر زمینی و پر آب شدن  دریاچه ها و رودخانه ها می شود .

فکر کنید ص9

در یک کمپوت گیلاس مصرف آشکار آب ، همان یک لیوان آبی است که به صورت شربت در کمپوت وجود دارد اما مصرف نهان آن شامل همه آبی است که از زمان تولید میوه تا تهیه یک کمپوت گیلاس مصرف می شود از مصارف نهان دیگر آب می توان به موارد زیر اشاره کرد : آبیاری درخت گیلاس – تامین آب مصرفی توسط کشاورزان وکارکرانی که کار می کنند – برای تهیه کاغذ و قوطی کمپوت آب مصرف می شود – راننده ماشین وخود ماشین در حین حمل و نقل آب مصرف می کنند – برای شستشوی گیلاس و پخت و جوشاندن آن  آب مصرف می شود – برای تهیه شکر از چغندر آب مصرف می شود – برای سمپاشی آب مصرف می شود .

فکر کنید ص18

 2- اگر گرمای تبخیر آب بالا نبود دراین حالت برای ثابت ماندن دمای بدن و خنک شدن بدن انسان آب بیشتری از بدن تبخیر می شد وبه ترتیب آب بدن به سرعت از دست می رفت و زندگی با خطر مواجه می گشت

3- نیروهای بسیار قوی در بین مولکول های آب وجود دارد که در مورد مولکول هایی که در سطح آب هستند این نیروها فقط از پهلو واز پایین به مولکول های سطح آب وارد می ش.ند واز طرف بالا نیرویی برآن ها وارد نمی شود به این ترتیب همواره نیرویی مولکول های سطح آب را به سمت داخل می کشد و در نتیجه سطح آب مثل یک پوسته نازک خواهد بود که حشرات سبک می توانند روی آن قرار بگیرند در حالی که سطح آب پاره نمی شود .

4- با عکسبرداری از بلور یخ به وسیله پرتو X ثابت شده است که در یخ ، هر مولکول آب با چهار مولکول دیگر آب از طریق پیوند هیدروژنی با آرایش چهار وجهی منتظم اتصال دارد . این مجموعه های چهار وجهی با آرایش شش گوشه ای به یکدیگر ارتباط دارند . به طوری که شبکه فضایی تو خالی با ساختار ی باز را به وجود می آورند وجود این جاهای خالی و عدم امکان جا به جا شدن مولکول ها ی آب در یخ ، سبب افزایش حجم توده ی یخ نسبت به آب می شود . ( البته هنگام ذوب شدن یخ برخی از پیوندها ی هیدروژنی بین مولکول های آب گسسته می شوند در نتیجه ، برخی از مولکول های آب آزاد شده می توانند در فضاهای خالی درون شبکه ی بلور یخ وارد شوند واز حجم یخ بکاهند . این رویداد تا دمای 4 درجه سانتیگراد ادامه می یابد و حجم آّ تا این دما به تدریج کم می شود بدیهی است که اگر دمای آب از 4 درجه سانتیگراد بالاتر برود به علت زیاد شدن جنبش های مولکولی حجم آب دوباره رو به افزایش میگذارد )

 

فكر كنيد ص24

برای پاسخ دادن به اين سؤال بايستي آزمايشي را طراحي و اجرا كرد. اين آزمايش مي‌تواند بدين ترتيب باشد كه بادكنكي را روي دهانه‌ي يك بطري نوشابه قرار مي‌دهيم و سپس بطري نوشابه را ضمن گرم كردن تكان مي‌دهيم تا تقريباً تمامي گاز حل شده در آن خارج شده و وارد بادكنك گردد. سپس با سرعت دهانه بادكنك را مي‌بنديم تا مانع از خروج گاز جمع شده در آن شويم. در مرحله‌ي بعد بايستي يك ظرف پر از آب را در يك ظرف بزرگتر كه خالي باشد قرار دهيم و سپس دهانه‌ي بادكنك را زير آب برده و آن را باز كنيم. خروج گاز از بادكنك باعث سرريز شدن آب درون ظرف كوچك به درون ظرف بزرگتر مي‌گردد و سپس به كمك يك استوانه مدرج ميزان آب سرريزشده را اندازه‌گيري كنيم و حجم آن را معادل حجم گاز حل شده در نوشابه درنظر بگيريم.

فکر کنید ص59

1- طبق قانون شارل هر چه دمای گاز بالاتر رود . حجم آن نیز بیشتر میشود . افزایش حجم  یک مقدار معین گاز موجب می شود چگالی گاز کم ودر نتیجه به سمت بالا حرکت کند .

2- در هوای سرد حجم هوای موجود در تایر ها ی خود رو ها کم می شود ودر نتیجه کم باد به نظر می رسد . از این رو باید آن را باد کرد . در مقابل ، در هوای گرم با افزایش دمای هوای تایر ، حجم آن زیاد و تایر بسیار پر باد می شود . برای جلوگیری از بروز خطر ، رانندگان در این موقع از هوای درون تایر ها می کاهند .

فکر کنید ص60

1- فشار یک گاز ناشی از برخورد  ذره های سازنده ی گاز با دیواره ی ظرف است . پس هرجه این برخورد ها بیشتر و شدید تر شود . فشار گاز هم افزایش می یابد به طوری که اگر در دمای ثابت حجم گاز را کاهش دهیم چون تعداد برخورد های ذرات سازنده ی گاز در واحد حجم بیشتر می شود فشار گاز نیز افزایش می یابد

2- هر چه دما ی گاز کمتر شود . میانگین سرعت و انرژی های جنبشی ذره های سازنده ی گاز کمتر میشود.  به همین علت این ذره ها با انرژی کمتری به دیواره ظرف برخورد و در نتجه فشار کمتری ایجاد می کنند .

 

فكر كنيد ص66

شماره 2-  با توجه به شكل صفحه قبل اين فكر كنيد چون 30% از انرژي خورشيدي به فضا برگشت داده مي‌شود پس اين مقدار مي‌تواند سبب گرم شدن هواي كره شود. هم‌چنين چون 26% از انرژي خورشيدي به  منظور تأمين انرژي لازم براي چرخه آب توسط اقيانوس‌ها جذب مي‌شود پس اين مقدار نيز مي‌تواند موجب گرم شدن اقيانوس‌ها شود.

و چون مقدار 8/46% از انرژي خورشيدي توسط زمين جذب مي‌شود پس اين مقدار نيز مي‌تواند موجب گرم شدن قاره‌ها و خشكي‌ها شود. اگر فرض كنيم كه هدف اين سؤال كل انرژي مورد نياز براي گرم شدن هواكره، اقيانوس‌ها و قاره‌ها باشد، بايستي اين 3مقدار را را هم جمع كرد:

8/99% = 8/46% + 23% +30%

فکر کنید ص68

1- زیرا با با صاف شدن هوا و نبودن ابرها ، اثر گلخانه ای کاهش می یابد و دمای هوا پایین می آید و باعث یخ زدن برف های روی سطح جاده ها می شود .

فکر کنید ص72

یک مولکول اوزون در حضور اتم کلر به یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن O  شکسته می شود .در این چرخه در ابتدا هر اتم کلر به یک مولکول اوزون برخورد کرده و آن را به یک مولکول اکسیژن و یک مولکول جدید OCl تبدیل می کند . در مرحله بعد مولکول OCl  به اتم های اکسیژن ( O ) موجود در استراتوسفر برخورد کرده و یک مولکول اکسیژن   و یک اتم کلر تولید می کنند

 

 فکر کنید ص76

نوع دوم ، زیرا به همین صورت وارد هوا کره نشده است بلکه در اثر واکنشهای شیمیای بین NO2  ( آلاینده نوع اول ) و اکسیژن ( یک جزء طبیعی هوا ) تولید شده است

فکر کنید ص78

 آ ) با توجه به اینکه کشور ما در آسیا قرار دارد و میزان تولید SO2  در آسیا رو به افزایش است .خطر های جدی برای کشور قابل پیش گویی است بارش باران های اسیدی ، ابین رفتن نمای ساختمان ها  و بروز بیماری های تنفسی برخی از خطرهای ناشی از افزایش so2  در ایران است

ب) 1- کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم .

2- حفظ کردن انرژی به کاهش آلودگی کمک می کند

3- استفاده از سوخت های فسیلی پاکتر مانند متان به جای زغال سنگ

4-استفاده از منابع انرژی جدید همانند خورشید ، باد و امواج دریا

5-تولید خودروهایی با بازدهی بالاتر و تولید آلودگی کمتر

6-هماهنگی و مشارکت جمعی دولت ، صنایع و مردم در کاهش مصرف سوخت های فسیلی

7-تدوین قوانین منسجم در ارتباط با کنترل آلودگی هوا

8-گوگردزدایی ، استفاده از سوخت هایی با گوگرد کمتر

9-توزیع آلاینده در هوا کره از طریق نصب دودکش های بلند

10-الزام صنایع و شهر داری ها به داشتن مشاور زیست محیطی

فكر كنيد ص79

1) به مصداق علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، دست روي دست گذاشتن و شاهد آلوده شدن هواكره بودن به اين اميد كه بعدها بتوان آن را پاك و تميز نمود نه عاقلانه است نه عملي.

2) بارور كردن ابرها براي  توليد باران، چون هزينه بسيار بالايي را مي‌طلبد و هر كشور قادر به پرداخت آن هزينه نمي‌باشد، راه معقولي براي كنترل آلودگي هوا به نظر نمي‌رسد.

استفاده از ماسك براي پوشاندن دهان نيز راه معقولي براي كنترل آلودگي هوا نيست چرا كه با اين كار فقط مي‌توانيم به طور محدود از ورود آلاينده‌ها به دستگاه تنفسي جلوگيري كنيم و با اين كار نمي‌توانيم مانع از پراكنده شدن آلاينده‌ها در هواكره شويم ضمن اينكه در يك بررسي به عمل آمده مشخص شده است كه كارخانه‌هاي توليد ماسك خود از جمله آلاينده‌ترين كارخانه‌ها به شمار مي‌روند.

 

سوالات و پاسخ های آنها در صفحهای مختلف کتاب

سوال 1 : برخی روش های مصرف  بهینه آّب در خانه :

1-  با هر دقیقه دوش گرفتن بین 20 تا 40 لیتر آب مصرف می شود ، بهتر است زمان مورد نیاز برای دوش گرفتن را کاهش دهیم .

2-  باغچه را در ساعت های خنک روز آبیاری کنم تاتبخیر آب کم تر شود

3-  در موقع شستن ظروف آشپزخاته از باز گذاشتن شیر آب خودداری کنیم .

4-  هرچند هفته یک بار شیرها و لوله های آب را کنترل کنیم تا نشت آب نداشته باشند .

سوال 2 : به نظر شما در ابتدا کدام یک از موارد مصرف آبّ را باید متوقف کرد؟

پاسخ : پر کردن آب استخر ها ، حوض ها و فواره ها

سوال 3 : آیا برای برخی فعالیتها می توان از آب مصرفی فعالیت های دیگر استفاده کرد ؟

پاسخ : بله ، به عنوان مثال ، از آب شستشوی سبزی و میوه برای آبیاری گل ها ، از آب حوض  واستخر برای آبیاری باغچه و شستن حیاط و کوچه

سوال 4 : برای کاهش مقدار مصرف آب در خانه خود چه پیشنهاد های دارید ؟

پاسخ:جمع کردن لباس ها و شستن همه آنها باهم ، تعمیر شیرهای خراب ، مسواک زدن با یک لیوان آب در هنگام استحمام و زمان شامپو زدن موها ی سر شیر آب را ببندیم – لوله های آب گرم را عایق بندی کنیم تا برای رسیدن آب گرم به شیر آب لازم نباشد آن را بی جهت باز بگذاریم .

سوال 5 : به نظر شما چرا مورچه در آب فرو نمی رود ؟

پاسخ : به علت کشش سطحی زیاد آب ، زیرا نیروی جاذبه بین مولکول های سطح آب زیاد است و سطح آب زیر پای مورچه مانند یک تشک ابری فرو می رود ولی پاره نمی شود ( به مقاومت سطح آّب در برابر افزایش سطح کشش سطحی میگویند  

سوال 6 - چرا رفتن به پایین تر از صفر مطلق غیرممکن است ؟

پاسخ : فرض می شود که در صفر مطلق ، حجم گاز به صفر می رسد که این غیر ممکن است زیرا خود ذره ها ی سازنده ی گاز ( اتم ها یا مولکول ها ) دارای حجم هستند . و نمیتوان حجم کاز را به صفر رساند . ( در حقیقت اگر گاز ها را سرد کنیم ، قبل از رسیدن به چنین دمای پایینی ابتدا مایع و سپس جامد می شوند بنابراین در ، این دما ، حجم ماده ، در واقع برابر حجم ذرات تشکیل دهنده آن ماده خواهد بود )

سوال 7- چه عواملی سبب خواهد شد تا برون یابی شما نادرست از کار در آید ؟

عوامل زیادی می توانند پیش بینی مقدار CO2 در سال 2020 را تحت تاثیر دهند . بروز یک جنگ ویا آتش سوزی جنگل ها  مقدار CO2 جهان را افزایش می دهد . همچنین تصویب و اجرای یک توافق نامه مبنی بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی مقدار CO2 را کاهش خواهد داد .

1- با افزایش دمای کره ی زمین و ذوب شدن یخ ها ی قطبی ، مقدار آر آب اقیانوس ها بالا آمده و بسیاری از سواحل و جزیره ها به زیر آب می رود . همچنین در اثر بالا آمدن آب اقیانوس ها منابع آب شیرین نیز غیر قابل استفاده می شود .

2- اگر دمای کره زمین افزایش یابد تعداد روزهای گرم سال افزایش می یابد و در نتیجه بیماری های ناشی از گرما مثل گرما زدگی و مالاریا زیاد  می شود . دراین صورت کودکان و سالمندان بیشتر در معرض خطر قرار دارند .

3- با گرم شدن هوا و تاثیر آن برمزارع کشاورزی ، منابع غذایی انسان ها کاهش می یابد .آب بیشتری بخار می شود و در نتیجه انساتها با کمبود آب شیرین مواجهه خواهند شد .

4- برخی را ه های کاهش میزان کربن دی اکسید عبارت است از   1- در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم  2- کمتر از سوخت های فسیلی استفاده کنیم  3- زباله را بازیافت کنیم   

 4- درخت بکاریم  5- از انرژی های جایگزین ( خورشیدی ، باد و .... ) استفاده کنیم.

برداشت شما چیست ؟ ص75

 1- خیر زیرا برخی موارد سهم منابع انسانی در آلودگی هوا زیاد می باشد . برای مثال هر سال 22000 میلیون تن کربن دی اکسید از طریق فعالیت های انسان وارد هوا کره می شود

ب) گوگرد دی اکسید

2- کربن مونو اکسید – اکسیدهای نیتروژن – گوگرد دی اکسید

3- کربن دی اکسید

4-این ترکیب ها دارای عمر زیادی هستند و برای مدت زیادی در طبیعت باقی می مانند برای مثال برخی از انواع CFC در حدود 75 سال در طبیعت باقی می مانند .

* به كجا پناه مي‌بريد؟!

هدف از طرح اين سؤال در كتاب ظاهراً اين است كه دانش‌آموز با مقايسه شرايط زندگي انسان در كره زمين با شرايط زندگي در كره مريخ و زهره به اين نتيجه برسد كه بجز كره زمين مكان مناسب ديگري براي زندگي وجود ندارد و اين فكر كه اگر روزي كره زمين آنچنان آلوده شود كه ديگر قادر به ادامه زندگي در آن نباشيم، مي‌توانيم به كره يا كرات ديگري سفر كنيم يك فكر باطل است. پس چاره چيست؟ اينكه در حفظ محيط زيست خود بكوشيم و سعي كنيم كه كره زمين هميشه شرايط مناسب براي زندگي كردن را داشته باشد. هيچ جا خانه‌ي خود آدم نمي‌شود. 

* در مورد كمياب بودن گازهاي He و Ne و...

با توجه ب اطلاعات داده شده در جدول ( «1» اجزاي سازنده هوا كره) متوجه  مي‌شويم كه اين گازها در شمار اجزاي ناچيز هواكره (004/0 و حتي0001/0درصد حجمي) طبقه‌بندي شده‌اند بنابراين دانش‌آموز به راحتي مي‌تواند از روي اين آمار علت نامگذاري اين گازها را درك كند.

در ضمن، توجه به مطالب كتاب اين نكته را نيز روشن مي‌كند كه در واقع اصلي‌ترين و مهم‌ترين منبع تهيه اين گازها فقط هواكره است، در حا ليكه ساير عناصر را شما مي‌توانيد هم از هواكره، هم از آب كره و هم از سنگ كره تهيه كرده و به دست آوريد. پس طبيعي به نظر مي‌رسد كه مقدار اين گازها در طبيعت آنچان كم باشد كه آنها را گازهاي نادر لقب داده‌اند.

توجیه کشش سطحی زیاد آب : وجود پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب سبب می شود نیروی جاذبه ی میان مولکول های آب زیاد باشد و مولکول های آب با قدرت بیشتری یکدیگر را نگاه دارند . این موضوع موجب می شود مولکول هایی که در سطح آب قرار دارند پیوستگی بیشتری با مولکول های اطراف داشته باشند و به آسانی از یکدیگر فاصله نگیرند به همین دلیل ، مولکول های سطحی آب قادر هستند برخی اجسام سبک را بر روی خود نگاه دارند .

*توضیح در مورد مصرف نهان آب

در مورد مصرف نهان نيز چون خود كتاب عنوان كرده است كه مصرف نهان آب را تخمين بزنيد، پس كاري تخميني است و به تعداد دانش‌آموزان ممكن است جواب تخميني وجود داشته باشد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 22:58  توسط مرتضی نوری زاده  | 

نمونه سوال امتحانی شیمی اول - فصل اول

1- هر يك از عبارت هاي زير به كدام ويژگي آب مربوط مي شود ؟

الف) ايستادن پشه روي سطح آب        ب) خنك شدن بدن هنگام عرق كردن

پ) شناور ماندن يخ روي سطح آب    ت) ثابت ماندن دماي بدن انسان در سرما و گرما

ث) متعادل بودن تغييرات دما در كره زمين    ج) يخ بستن آب از سطح

 

2- واكنش هاي (1) و (2) را كه موجب از بين رفتن سختي آبهاي طبيعي مي شود در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهيد :

آب + كربن دي اكسيد + كلسيم كربنات (نامحلول) گرما + كلسيم هيدروژن كربنات(محلول)   (1)

                                   Na+ 2  +  كلسيم كربنات ( نامحلول )     سديم كربات  +  Ca2+      (2)

الف) در چه مواقعي از واكنش (2) استفاده مي شود ؟ چرا ؟

ب) پيدايش رسوب هاي آهكي درون كتري و سماور در اثر انجام كدام واكنش است

پ) يكي از مشكلاتي كه آب سخت براي انسان ايجاد مي كند را بنويسيد ؟

 

3- چگونه مي توان يك محلول فراسيرشده تهيه كرد ؟ و جايگاه اين محلول در كجاي منحني انحلال پذيري است ؟ چرا ؟

 

4- در لوله كشي آب آشاميدني يك شهر يون هاي زير وجود دارد :

Ca2+  و  Cd2+  و  F-  و  K+  و  Mg2+  و  Hg2+ 

الف) كدام يون ها موجب سختي موقت آب مي شوند ؟

ب) كدام يون ها به كا تيون هاي سنگين معروف اند و براي بدن انسان مضراند ؟

پ) وجود كدام يون از پوسيدگي دندان جلوگيري مي كند ؟

 

5- در يك نمونه آب رودخانه اي 0.003 گرم اكسيژن در 1000 گرم آب حل شده است . اگر يك نوع ماهي كه Do‌ آن ppm 6  است ، آيا در اين رودخانه مي تواند زنده بماند ؟ چرا

 

6- عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را در سطح زمين نام ببريد ؟

 

7- اگر مقدار كاتيون سرب موجود در آب رودخانه اي ppm 4 باشد و مقدار مجاز اعلام شده براي آن كاتيون برابر با ppm 3 باشد ،

 الف )  آيا اين كاتيون براي زندگي آبزيان خطرناك است ؟ چرا‌؟

ب) ضريب خطر را براي اين يون بدست آوريد ؟

 

8- چرا تفاوت دما ي شبانه روز در كره مريخ نسبت به زمين بسيار بيشتر است ؟

 

9- در معادله شيميايي :               2H  +  O2  →  2H2O‌ 

الف) واكنش دهنده ها و فرآورده ها كدامند ؟     ب) كدام يك از مواد موجود در واكنش بالا تركيب است ؟ چرا ؟      پ) آيا اين واكنش موازنه است ؟ چرا ؟            ت) نام فرآورده چيست ؟

 

10- منظور از مصرف آشكار و نهان آب چيست ؟ و سهم كداميك در زندگي ما بيشتر است ؟

 

11- معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد :

                                    (1)    Fe2O3  +  CO  →  2 Fe  +  CO2 

                                   (2)   C3H8  +  O2  →  CO2  +  H2O     

 

12- چرا ميزان رسانايي الكتريكي آب نمك بيشتر از آب خالص است ؟

 

13- الف) سه راه تامين اكسيژن مورد نياز براي آبزيان را بنويسيد ؟

   ب) عوامل موثر در انحلال گاز اكسيژن در آب را بيان كنيد ؟

 

14- غلظت يون سرب ( Pb2+ )  موجود در آب رودخانه اي برابر ppm  0.02  مي باشد . اگر حد مجاز اين يون براي انسان ppm  0.05  باشد ، ضريب خطر را براي اين يون محاسبه كنيد ؟

 

15- اگر PH‌ محيطي برابر 2 باشد و محيط ديگر PH‌ آن برابر 9 باشد ، تورنسل در هر محيط به چه رنگي در مي آيد ؟ چرا ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:58  توسط مرتضی نوری زاده  | 

نمونه سوال امتحانی شیمی اول - فصل اول

1-     چرا آب از سطح خود شروع به يخ زدن مي كند ؟ و اين پديده چه اهميتي براي ماهي ها دارد ؟

 

2-     عيب ذخيره كردن آب در منبع چيست ؟ و براي رفع اين مشكل چه بايد كرد ؟

 

3-     به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) چرا هنگامي كه آب منجمد مي شود حجم آن افزايش مي يابد ؟

ب) چنانچه نوشابه را گرم كنيم ، گاز حل شده در آن كم مي شود يا زياد ؟ توضيح دهيد .

 

4- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يكي از فوايد چرخه آب را بنويسيد ؟

ب) دو تا از كاتيون هاي سنگين را نام ببريد /

 

5-  در كدام يك از مراحل تصفيه آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  به آب اضافه مي كنند ؟ و علت افزايش اي يون ها چيست ؟

 

6- مراحل تصفيه فاضلاب را نام ببريد ؟ 4 مورد

 

7- سه مورد از ويژگي هاي غير عادي آب را نام ببريد ؟

 

8- معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد ؟

                                                    Fe  +  HCl  →  FeCl2 

                                                   K2O  +  H2O  →  KOH

 

9- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد :

الف) حداقل غلظت اكسيژن محلول در آب را با ............. نشان مي دهند .

ب) در هر اتم خنثي حتما تعداد ............ و ............ با هم برابر است .

 

10- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) DO‌ چيست ؟         ب) واحد آن چيست ؟     پ) به چه عاملي بستگي دارد ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:55  توسط مرتضی نوری زاده  | 

نمونه سوال امتحانی شیمی اول - فصل اول

1-     نام و نماد شيميايي موارد زير را بنويسيد :

  كاميم  ............         Hg  .............         منيزيم  ...........       Pb   .............

 

2-     از مراحل تصفيه آب لخته سازي را توضيح دهيد ؟ براي لخته سازي از چه كاتيون هايي استفاده مي كنند ؟

 

3-     چگونه مي توان سختي موقت آب را از بين برد ؟ با ذكر واكنش

 

4- در هر يك از موارد زير مقدار اكسيژن محلول در آب چه تغييري مي كند ؟

الف) فتوسنتز گياهان سبز موجود در آب            ب) موج زدن آب دريا

پ) فعاليت باكتري هاي هوازي موجود در آب    ت) افزايش دماي آب رودخانه

 

5- تفاوت پيوند شيميايي با نيروي جاذبه مولكولي چيست ؟ با ذكر يك مثال براي هركدام

 

6- هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) يون Al3+                 ب) كات كبود              پ) كلر            ت) يون F-    

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) شكل يك مولكول آب را رسم كنيد ؟

ب) سرهاي مثبت و منفي مولكول آب را مشخص كنيد ؟

پ) ظرفيت اتم اكسيژن و هيدروژن در مولكول آب چند است ؟

ت) مولكول آب قطبي است يا ناقطبي ؟

 

 8- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يك كاربرد براي سولفوريك اسيد بنويسيد ؟

  ب) اگر يون Na+  در آب قرار گيرد توسط كدام يك از سرهاي مولكول آب   

       احاطه مي شود ؟

 

9- چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

 

10- چرا بلور NaCl  يا نمك طعام از نظر الكتريكي خنثي مي باشد ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:53  توسط مرتضی نوری زاده  | 

نمونه سوال امتحانی شیمی اول - فصل اول

- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) DO      ب) واكنش شيميايي     پ) انحلال پذيري

 

2- علت ايجاد پديده كشش سطحي را در مورد آب به طور كامل توضيح دهيد ؟

 

3- با توجه به فرمول روبرو :        Ca(HCO3)2

الف) تعداد هر يك از عناصر سازنده اين تركيب را بنويسيد ؟

ب) نام اين تركيب چيست ؟

پ) اين تركيب عاما سختي موقت آب است يا سختي دائم ؟

 

4- براي افزايش دماي 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نياز است ؟

 

5- نام و يك كاربرد براي تركيبات زير بنويسيد ؟

الف) HNO3               ب) CaCl2                  پ) KOH                ت) C3H6O‌  

 

6- ضريب خطر يون سرب (Pb2+) براي انسان در آب رودخانه اي 2 مي باشد .

الف) آيا اين يون براي انسان خطرناك است يا خير ؟ چرا ؟

ب) اگر حد مجاز يون سرب براي انسان ppm  0.05 باشد ، ميزان يون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را نام ببريد ؟

ب) انحلال پذيري گازها در آب به چه عواملي بستگي دارد ؟ دو مورد

پ) منظور از يون هاي آب پوشيده چيست ؟

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنيد :

الف) چرا ميزان رسانايي آب طبيعي بيشتر از آب خالص مي باشد ؟

ب) چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

پ) چرا در تصفيه ي آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  اضافه مي كنند ؟

 

9- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تجديد پذيري آب طبيعي ( چرخه آب ) خورشيد چه نقشي دارد ؟

ب) دو كاتيون سنگين كه باعث آلودگي آب مي شوند را نام ببريد ؟

 

10- در تصفيه آب آشاميدني ، هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) كات كبود ( تركيب مس دار )     ب) يون فلوئوريد         پ) كلر زني مقدماتي

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:51  توسط مرتضی نوری زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر